• Convocatie ALV 17 september 2020

  Nog steeds zijn wij gehouden aan de Coronaregels, opgesteld en voorgeschreven door de overheid. Dat wil zeggen dat we onder andere gehouden zijn aan 1.5 meter afstand. Omdat wij de vergadering het liefste fysiek doen, vragen wij onze leden zich aan te melden, zodat het bestuur kan beoordelen of dit kan.  Dit kan via de mail secretaris@uvv-voetbal.nl .  Stemgerechtigde leden hebben dan ook voorrang en ontvangen een bevestiging die geldt als registratie en ‘’toelatingsbewijs’’ voor de ALV. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst.  Ook verzoeken wij degenen die later besluiten toch niet te komen zich af te melden, zodat wij iemand anders kunnen toelaten, wat zeker in het geval van overinschrijving fijn is.  Voetbal mag het deel voor de schuifwand aan de kant van de sporthal hiervoor gebruiken.  Wij verzoeken onze leden dan ook zich op te geven bij het secretariaat, voor vrijdag 11 september 18.00 uur. De financiële stukken zijn eveneens bij het secretariaat op te vragen en zijn vanaf woensdag 16 september beschikbaar.

  Het spreekt voor zich dat als de situatie rondom Covid-19 wijzigt wij passende maatregelingen zullen moeten nemen.

  Convocatie Algemene Ledenvergadering voetbal donderdag 17 september 2020, aanvang 20.00 uur.

   Agenda

  1)         Opening
  2)         Ingekomen stukken
  3)         Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 juli 2020
  Vaststellen aanvullende paragraaf (inbreng raadsman Coolen) punt 4, uit de vergadering van 13 mei.
  4)         Vaststelling agenda
  5)         Jaarverslag 2019-2020
  -           Verslag kascommissie
  -           Decharge bestuur
  6)         Benoeming kascommissie 2020-2021
  7)       Voortgang stemrecht procedure
  8)         Bestuursverkiezing

  Ter vervanging van het bestuur dat op 7 juli is afgetreden en tot nu demissionair is aangebleven om de lopende zaken af te handelen is er een nieuw bestuur geformeerd. Dit bestuur moet worden gekozen door de algemene vergadering. Alleen vice voorzitter/jeugdvoorzitter Ouchene is overgebleven uit het oude bestuur. Hij stelt onderstaande formatie ter stemming voor:
          
  Voorzitter: Youssef Ouchene ( 1 jaar )
  Secretaris: Matt Göbbels
  Penningmeester: Marco de Neef
  Bestuurslid (voetbalzaken); Roemer Coolen
  Bestuurslid (ledenzaken) Stefan van Essen
  Bestuurslid (Communicatie en Marketing): Niels Wiertz.
  Bestuurslid (Commerciële zaken) : Danny Schoenmakers

  Procedure kandidaatstelling:
  Conform artikel 12 uit de statuten wordt hierbij de mogelijkheid tot kandidaatstelling door de leden van de Algemene Ledenvergadering geopend Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dienst schriftelijk tot 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te geschieden, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden en dient vergezeld te zijn van een ondertekenende akkoordverklaring van de kandidaat.

  9) Beleid- en organisatiestructuur nieuwe bestuur
  10) Rondvraag
  11) Sluiting

   

  Notulen:

  13-5-2020 notulen digitale ALV

  7-7-2020 notulen ALV