• AANKONDIGING ALV WOENSDAG 24 MEI 2023 IN DE BESTUURSKAMER

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal
  Woensdag 24 mei 2022 AANVANG 20.00 uur
  Locatie Bestuurskamer Paperclip

  Beste UVV’ers

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van woensdag 24 mei a.s. om 20.00 bij UVV Voetbal.

  BELANGRIJK

  Het huidige bestuur is n.a.v. de ALV van 13 juni 2022 teruggetreden. Na een intensieve zoektocht en gesprekken met veel mensen in de vereniging hebben we eindelijk een NIEUW BESTUUR gevonden. Wij zijn daarom ook trots dat we op 24 mei 2023 dit nieuwe bestuur kunnen voorstellen.

  Omdat we teruggetreden zijn zullen we een ALV houden waar we geen nieuw beleid introduceren, maar vooral de goedgekeurde stappen van de eerdere ALV’s zullen bekrachtigen.

  Dat betekent dat we op deze ALV (conform de huidige statuten noodzakelijk) nogmaals de statutenwijziging in stemming brengen. Als deze goedgekeurd wordt hebben we STEMRECHT voor alle leden. Ook zullen we dan met een kleiner maar daadkrachtiger BESTUUR verder kunnen.

  Op de agenda van deze ALV staat o.a. het voorstel voor de statutenwijziging om STEMRECHT definitief voor alle leden te regelen. We gaan toelichting geven op de stand van zaken FINANCIEEL. Dus de BEGROTING en de voorgestelde CONTRIBUTIE. Ook zullen we een stemming hebben voor het nieuwe BESTUUR.

  Na deze ALV zal het NIEUWE BESTUUR op relatief korte termijn een nieuwe ALV uitschrijven. Zij zal dan met een nieuw MANDAAT voorstellen voor commissies en beleid in stemming kunnen brengen. Daarnaast zullen zij de BEGROTING en de hoogte van de CONTRIBUTIE definitief in stemming brengen en een voorstel voor het VRIJWILLIGERSBELEID.

  Kortom: het is een belangrijke vergadering voor alle UVV’ers. Zorg dat je erbij bent!

  Wat is de agenda?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken & Mededelingen
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Stemming Wijziging Statuten
  6. Stavaza Financieel
  7. Toelichting Begroting 2023/2024
  8. Stemming nieuw bestuur
  9. Rondvraag & Wat Verder Ter Tafel Komt
  10. Afsluiting

  M.b.t. Samenstelling Bestuur

  Het huidige bestuur stelt voor om drie leden te verkiezen als bestuurslid:
  Het gaat om het Mohammed Kassrioui als voorzitter. Nancy van de Kraak als secretaris en Renzo Elling als penningmeester.

  Mocht je je als tegenkandidaat verkiesbaar stellen dan dient u dit te doen conform de procedure zoals statutair vastgelegd. Dat kan door (met minimaal vijf steunverklaringen van UVV voetbal leden) een mail te sturen naar secretaris@uvv-voetbal.nl uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ALV.

  M.b.t. Voorstel wijziging statuten

  We brengen opnieuw in stemming om een aantal kleine wijzigingen in de statuten door te voeren en een belangrijke. Naast de in een eerdere ALV besproken verplichte wijzigingen conform de WBRT betreft het ook voorstellen om in de statuten Stemrecht mogelijk te maken voor alle leden. Ook het verkleinen van het bestuur van 5 naar 3 leden staat in dit voorstel. Op de afgelopen ALV is deze statutenwijziging met algemene meerderheid aangenomen.

  Nogmaals: Als je vooraf alle stukken wilt ontvangen meld je dan aan via secretaris@uvv-voetbal.nl dan zullen we deze stukken vooraf sturen. We zullen op de ALV deze informatie ook delen

  Namens het UVV Voetbal bestuur

  Xander Coolen
  Voorzitter UVV Voetbal
  voorzitter@uvv-voetbal.nl