• ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 MEI 2024

 • Beste UVV'ers,

  Voor wie de uitnodiging per mail niet heeft ontvangen; graag nodigen we alle leden uit voor de ALV op vrijdag 31 mei 2024 bij UVV Voetbal met voorafgaand de lancering van het nieuwe tenue.

  Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal 31 mei 2024
  Locatie: UVV Bestuurskamer bij de Paperclip
  18.30-19.00 inloop
  19.00-19.15 lancering nieuw tenue
  19.15-20.45 ALV

  Agenda
  1) Opening
  2) Ingekomen stukken
  3) Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 26 april 2024
  4) Vaststelling agenda
  5) Mededelingen
  - Wijziging statuten
  - Benoemen commissies
  6) Financiën
  - Informeren financiële situatie
  - Vaststellen begroting 2024/2025
  7) Rondvraag
  8) Afsluiting

  Aanmelden
  Stemgerechtigde en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail naar secretaris@uvv-voetbal.nl. Ter voorbereiding kan 5 dagen voor de ALV de notulen van de vorige vergadering van 26 april 2024 worden gedeeld, gelieve dit per mail aan te vragen.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur van UVV Voetbal