• Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal donderdag 4 februari 2021

  AANVANG 18.30 uur DIGITAAL

  Mede door de verscherpte Coronaregels, opgesteld en voorgeschreven door de overheid zijn wij genoodzaakt de ALV een paar dagen op te schuiven. Dit keer is er geen ruimte voor een deel fysiek, hoe graag wij dat ook zouden willen. En dat betekent dat we de organisatie moesten veranderen naar een totaal digitale vergadering, waar al onze leden welkom zijn.

  Hieronder de procedure, waarbij wij zo goed als mogelijk naast de ALV regels volgens de noodwet  ook de statuten volgen:

  • Stemgerechtigde leden kunnen zich aanmelden via de mail secretaris@uvv-voetbal.nl.
  • Stemgerechtigde leden ontvangen een mail met daarin de link waarmee zij toegang hebben tot de vergadering.  U kunt zich opgeven tot 72 uur voor de vergadering. In deze mail zullen wij ook de stemprocedure uitleggen.
  • Vragen voor de rondvraag kunt u tot uiterlijk 72 uur van te voren per e-mail indienen via secretaris@uvv-voetbal.nl. Het bestuur zal de vragen schriftelijk beantwoorden en deze delen met de aanwezige leden. Het spreekt voor zich dat deze terugkomen in de notulen.
  • Ook zal het bestuur de ingekomen stukken van te voren delen met degenen die zich aanmelden. Voor de notulen verwijzen wij naar de website van UVV.

  Agenda

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen Algemene Ledenvergadering 17 september 2020
  • Vaststelling agenda
  • Rondvraag
  • Bestuursverkiezing ***: het bestuur verwijst hierbij naar de bijgevoegde stukken te weten een brief van het demissionaire bestuur, alsmede het verslag van de bevindingen van de commissie. (Volgt via nieuwsbrief)

  Aftredend en niet herkiesbaar
  Dagelijks bestuur alsmede vrijwilligerscoördinator: Marina van Huissteden-Kaspers; Thomas van Elmpt en Mariska Beekman
  Jeugdvoorzitter en vice voorziter: Youssef Ouchene

  De volgende leden hebben zich kandidaat gesteld:
  Xander Coolen: voorzitter
  Marcha van Wijnbergen: secretaris
  Hassan Benahmed : penningmeester
  Stefan van Essen
  Marchel Neplenbroek
  Wilbert Dumont
  Nico van den Berg

  Procedure kandidaatstelling
  Conform artikel 12 der statuten wordt hierbij de mogelijkheid tot kandidaatstelling door de leden van de Algemene Ledenvergadering geopend. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk tot 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te geschieden, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden en dient vergezeld te zijn van een ondertekende akkoordverklaring van de kandidaat.

  Procedure stemming
  Volgens de statuten moeten wij bij meerdere kandidaten een stembureau inrichten als er over personen gestemd dient te worden. Gezien de bijzondere omstandigheden is het toegestaan de stemming van tevoren plaats te laten vinden. Het demissionaire bestuur – dat ook niet bijeen kan en wil komen gelet op de COVID richtlijnen en avondklok – zal hiertoe een appnummer en een e mail adres beschikbaar stellen van twee van de drie mensen die het stembureau zullen bemensen.  De steminstructie (mailadres en app gegevens) ontvangt iedereen samen met de link die toegang geeft tot de vergadering. Mochten er geen tegenkandidaten zijn, is deze procedure niet van toepassing.

  • Sluiting

  De volgende info volgt via de nieuwsbrief
  *** Brief aan de leden van het demissionaire bestuur. De heer Ouchene heeft aangegeven hier geen deel van uit te willen maken.
  *** Bevindingen commissie ‘Nieuw bestuur’ het proces en de werkzaamheden
  *** Brief van commissie ‘Nieuw bestuur’,  eindconclusie brief en nieuwsbrief

   

  Notulen ALV 17 september 2020