• Hallo UVV'ers,

  Allereerst hopen we natuurlijk dat jullie en iedereen die jullie lief is allemaal gezond zijn. En dat jullie het allemaal nog een beetje uithouden met alle beperkingen die deze periode nu eenmaal met zich meebrengt.

  Binnen UVV zijn we weer een stapje verder en is het gelukt om met diverse geledingen binnen de club contact te hebben. Want zeker nu, nu we niet elkaar zomaar even kunnen aanspreken op de club, is dat van het grootste belang.

  Verderop in deze nieuwsbrief ziet u de resultaten van dit onderlinge overleg.  Ik wil dan ook een ieder die hier aan mee heeft gewerkt heel hartelijk bedanken voor alle inbreng. Maar zeker ook voor de overwegend positieve wijze waarop er gereageerd wordt op de plannen en waarop medewerking is toegezegd. Het is echt overdonderend te merken hoeveel mensen er met hart en ziel betrokken zijn. Als bestuur moet je ook openstaan voor de kritiek die er is. We willen samen met jullie doorbouwen naar positief geleide club op een open en transparante manier. De online beleidsavonden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Leden praten mee, jullie mening doet er toe. De contouren liggen er al, visie/missie/ambitie en kernwaarden, maar voor de uitwerking hebben we jullie mening erg hard nodig. Het doel is op de ALV straks een beleidsplan te kunnen presenteren waar we met zijn allen trots kunnen zijn.

  Op deze wijze gaat het ons lukken om na deze corona crisis de plannen in praktijk te brengen en er met elkaar voor te zorgen onder het motto: Met UVV ‘ers voor UVV ‘ers. Met de inbreng van onze eigen leden, trainers, technische coördinatoren, organisatorisch kader en al die papa’s en mama’s die al een voetbalcursus hebben gevolgd of dat nog gaan doen.

  Veel leesplezier!

  Namens het voetbalbestuur,
  Marina Huissteden-Kaspers
  Voorzitter

  De plannen voor volgend seizoen
  Aankomend seizoen gaan we werken in een nieuwe technische structuur vastgelegd in een nieuw technisch plan.  Het spreekt voor zich dat dit plan nog wel door de ALV goedgekeurd moet worden.

  Wel is het zo dat we ieder jaar voor de ALV al afspraken maken met trainers en kader, dat kan niet anders gezien de loop van het seizoen. Dat vereist discipline in de begroting maar daar staan we dan ook voor.

  We gaan zoveel gebruik maken van onze  eigen mensen onder het motto:  Met Uvv’ers voor Uvv’ers!!

  Er komen zes technisch coördinatoren (TC’s) die technisch eindverantwoordelijk zijn binnen hun leeftijdscategorie. Zij zorgen met name voor de begeleiding van trainers. De TC’s krijgen ondersteuning van een ondersteunende coördinator (OC). Alle TC’s komen bijeen in een technische commissie die onder leiding staat van twee technisch adviseurs (Arno Klaassen en Peter Dussenbroek) en technisch bestuurslid Ben Asbai.

  Overzicht technische coordinatoren (TC's)
  UVV meiden: Remon Kreugel
  O16-O19: Marcel Neplenbroek
  O12-O15: Benali Balhadi
  O7-O11: Jordy Dijns
  O7 en jonger: Imran Hussain en Remco Roemer

  * namen ondersteunende coördinatoren volgen nog
  * alle huidige coördinatoren, die eventueel volgend jaar beschikbaar zijn, proberen we zoveel mogelijk weer in te zetten in technische structuur of jeugdcommissie
  * telefoon nummers en mailadressen van de technische coördinatoren komen z.s.m. op de website van UVV

  Afscheid Wander Brummel
  Wander Brummel heeft er voor gekozen om in de nieuwe aanpak geen gebruik te maken van een nieuwe rol voor hem. Hij zal aan het einde van dit voetbal seizoen Uvv dan ook verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet en fijne leiding die hij vele jaren heeft gegeven aan de jeugdafdeling van Uvv. Op een gepast moment zullen wij, als we weer mogen voetballen - samen met jullie - op waardige manier afscheid van hem nemen.

  Hoe ziet mijn elftal er uit?
  De TC’s gaan in overleg met de huidige zittende coördinatoren kijken wie in welke elftal komt te spelen. Uitgangspunt is om de  elftallen zo min mogelijk te veranderen. Omdat er toch een deel van het seizoen niet gevoetbald is, is het dus moeilijk om de ontwikkeling van de spelende leden  goed in kaart te brengen. Voor vragen en/of verzoeken kunt u terecht bij de technische coördinatoren.

  Wie wordt mijn trainer?
  Er zijn nu een behoorlijk aantal selectietrainers bekend. Voor O16-1 en O13-1 teams is  er nu nog een vacature. We  verwachten deze over niet al te lange tijd ingevuld te hebben. Met de trainers van de breedteteams wordt of is er al contact opgenomen. Het spreekt voor zich dat we dit zodra we dit zo goed als rond hebben, laten weten.

  Sen 1: Youssef Talha, Sven Coté
  O18-1: Metin Tura
  O17-1: Miki Stojanov
  O16-1: Vacature
  O15-1: Henri Wolf
  O14-1: Nordin Talha
  O13-1: Vacature
  O12-1: Michael van Amerongen en Edwin Dupont

  * Trainers voor meidenvoetbal, andere en jongere elftallen volgen z.s.m.
  * Uitgangspunt: huidige trainers gaan mee met hun eigen team, indien volgend seizoen beschikbaar
  * Uitgangspunt: huidige trainers zoveel mogelijk behouden voor de club

  Beleidsplan inbelavonden
  Met gebruik van Zoom kunnen jullie imput geven voor het beleidsplan. Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief kan iedereen zijn of haar ideeën inbrengen over bepaalde onderwerpen. Schrijf je in via het speciaal daarvoor opengestelde mailadres: beleidsplan@uvv-voetbal.nl en je krijgt een uitnodiging en desgewenst de hulp om ook technisch/digitaal mee te kunnen doen.

  Ook ontvangt je in deze mail een aantal vragen waarvan wij hopen dat je hierover wilt nadenken en je mening geeft.  Uiteraard kan iedereen tijdens zo’n bijeenkomst ook eigen ideeën inbrengen. Iedereen is welkom, maar om het effectief te laten zijn is de groep gemaximeerd op 10 personen per keer. Bij over inschrijving organiseren we een tweede avond. De rest van de onderwerpen volgt. Let op de inbelavonden zijn een week naar achteren verschoven. Dit door het feit dat er op 21 april een persconferentie van de overheid plaats vind en wij niet weten hoe lang deze gaat duren.

  Dinsdag 28 april: Onder leiding van gespreksleidster Venita Dada-Anthonij. Remon Kreugel en Youssef Ouchene voor de inhoud.
  - 20.00-20.45 uur: Ontwikkeling en plaats meidenvoetbal.
  - 21.00-21.45 uur: UVV als hart van de wijk, welke kansen liggen er?

  Woensdag 29 april: Onder leiding van Youssef Ouchene/Mariska Beekman/ Stefan van Essen en Ben Asbai.
  - 19.30-20.15 uur: Jeugdcommissie:  Wat zijn de ideeën ter verbetering van de organisatie.
  - 20.30-21.15 uur: Opleiding van jeugd- en verenigingskader in een vitale transparante vereniging die klaar is voor de toekomst. Hiertoe behoren ook de scheidsrechters.

  Dus pak je telefoon, laptop of je computer en schrijf je d.m.v. een mail naar beleidsplan@uvv-voetbal.nl in voor een van deze inbelavonden. Je mede clubgenoten zitten klaar voor je.

  De UVV zomerdagen
  Dan nog iets om je op te verheugen. De technische commissie niet alleen bezig voor het komende seizoen. Zij hebben in samenwerking met de trainers bedacht om in de vakantieperiode twee superleuke voetbaldagen te organiseren bij UVV. Dit geldt voor zowel de jongens als voor de meiden.

  Natuurlijk geldt ook hier dat we ons moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

  We gaan ervan uit dat veel mensen dit jaar niet op zomervakantie gaan en dus lijkt ons dit heel leuk om voor jullie te doen, omdat we al zo lang niet onze gewenste hobby kunnen uitoefenen. Bedoeling is de dagen leuk aan te kleden met springkussen, muziek en voetbal gerelateerde spellen. Kortom een echte leuke clubdagen. Zodra we weten wat er mogelijk is komen we terug met een concrete data.

  Dan ligt er ook nog een plan voor de senioren. Wellicht is het mogelijk om voor deze groep een Hoge Hoed toernooi te organiseren, met afsluitend een hapje en een ‘’drankje’’.  Zodra we meer duidelijkheid hebben over wat er mogelijk is komen we hier op terug.

  Materiaalcommissie
  Via de opgave voor vrijwilligerswerk hebben diverse mensen zich opgegeven voor een taak in de materiaalcommissie.  Natuurlijk geldt ook hier weer, we moeten ons houden aan de regelgeving, maar zodra het mogelijk is ontvangen de leiders een bericht over de procedure van de materiaalinname dit jaar. Het plan is de vertegenwoordigers van de teams in kleine groepjes (max 3) naar het veld te laten komen en op gepaste afstand het materiaal in te leveren. Daarbij kunnen de wensen voor volgend jaar worden ingeleverd. Dus wat denk je nodig te hebben en wat is er kapot en wat ben je kwijt? Wordt vervolgt.

  Convocatie Algemene Ledenvergadering UVV voetbal: 13 mei 2020 om 19:30
  Vanwege de regels omtrent Covid-19 kan dit niet anders dan middels een digitale ALV. De ALV wordt op het bovengenoemde tijdstip gehouden, op voorwaarde dat a.s. dinsdag 21 april 2020 de spoedwet omtrent digitale algemene ledenvergadering door de eerste kamer wordt aangenomen. Mocht deze wet niet worden aangenomen, dan vindt de vergadering plaats op basis van de beschikbare (digitale) mogelijkheden.

  We waarborgen dat alle stemgerechtigde leden ten allen tijden hun stem kunnen uitbrengen. Dit gaat middels een digitale bijeenkomst. De stemgerechtigde leden zonder digitale mogelijkheden, hebben de mogelijkheid om de ALV stukken te ontvangen. Onmiddellijk na de digitale stemming worden deze stemgerechtigde leden door het stembureau gebeld om hun stem uit te brengen.

  Het spreekt voor zich dat we ons nog melden met de technische details en hoe een en ander verder in zijn werk zal gaan.

  De agenda voor de algemene ledenvergadering staat op de website van UVV.

  Voedselbank
  De voedselbank actie is een groot succes geworden. Met alle deelnemers is er in totaal €3700  opgehaald en zijn er 253 volle bananendozen met lang houdbare producten opgehaald. Namens iedereen heel erg bedankt!