• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal

  donderdag 12 mei 2022 AANVANG 19.30 uur

  Locatie Bestuurskamer Paperclip

   

  Beste UVV’ers

   

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van donderdag 12 mei 2022 a.s. om 19.30 bij UVV Voetbal.

   

  Wie mogen aanwezig zijn?

   

  Naast leden geven wij iedereen die niet lid is, maar wel verbonden aan UVV, de mogelijkheid om de ALV te volgen. Statutair hebben leden stemrecht. Daarnaast ook trainers en teamleiders. Ouders van jeugdleden hebben geen stemrecht, maar we willen dat gaan veranderden. Daarom kan iedereen zich opgeven als je als vrijwilliger en/of ouder/voogd verbonden bent met UVV Voetbal, en kan je deze vergadering volgen. Stemmen is echter vooralsnog voorbehouden aan leden.

   

  Wat is de agenda?

   

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken & Mededelingen
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Bestuur: Samenstelling bestuur
  6. Exploitatie begroting 2020/2021
  7. Voorstel wijziging statuten
  8. Voorstel Contributie 2022/2023
  9. Rondvraag & WVTTK
  10. Afsluiting

   

  Nadere info volgt op website en via e-mail.

   

  Geef je op via secretaris@uvv-voetbal.nl

   

   

  Ad. 2. Ingekomen stukken & Mededelingen

   

  Het bestuur stuurt bij deze een voorstel voor de uitgangspunten van het beleid voor UVV Voetbal mee. Wij willen graag jullie feedback daarop ontvangen. Dat kan per mail maar als er behoefte is om hierover in de komende ALV te discussiëren dan stellen we voor daar een apart agendapunt van te maken. Op de komende ALV willen wij de uitgangspunten van het beleid vaststellen

   

  Ad. 3. Notulen vorige vergadering

   

  De notulen worden gedeeld op de vergadering. Indien jullie dat willen dan kunnen we deze ook van tevoren sturen. Stuur dan een e-mail naar secretaris@uvv-voetbal.nl.

   

  Ad. 5. Bestuur: Samenstelling bestuur

   

  Ons bestuurslid Technische Zaken heeft in overleg besloten om zich volledig te gaan richten op TZ. Marchel Neplenbroek heeft in de afgelopen jaren veel tijd besteedt aan zowel TZ als het bestuur waarvoor wij hem danken.

   

  Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden (waaronder een penningmeester) en zijn daarvoor nu in overleg met vier mensen. Omdat nog niet helder is wie welke rol wil hebben en wat dat voor de voorgestelde samenstelling van het bestuur betekent zullen wij de volgende ALV pas met een voorstel komen. Het is dan aan de leden om zich kandidaat te stellen en de ALV om de bestuursleden aan te stellen.

   

  Wij zullen op de ALV ook met een voorstel komen voor een andere werkwijze van het bestuur. Het komt er op neer dat we met een Dagelijks Bestuur willen gaan werken aangevuld met drie leden die eindverantwoordelijk gaan zijn voor drie aandachtgebieden. Daarover meer bij dit agendapunt

   

  Ad. 6. Exploitatiebegroting 2020/2021

   

  We kunnen nog geen exploitatiebegroting 2020/2021 presenteren. Op de vorige ALV is besloten dat de boekhouding via Sportlink moet lopen. Als bestuur hebben wij dat voorstel gedaan en de ALV heeft dat unaniem ondersteunt. Wij zijn met Sportlink in contact getreden om de herziene balans door te voeren en het systeem zodanig in te richten dat we ook de begroting in onze boekhouding kunnen verwerken. Sportlink ondersteunt ons hierin. Jammer genoeg zijn we nog niet klaar met het doorvoeren van alle transacties. Daarnaast willen wij de kascommissie de tijd geven om alle transacties grondig te controleren.

   

  Ad. 7. Voorstel Wijzigen Statuten

   

  In het vorige seizoen is er een analyse geweest van onze statuten en ook het huishoudelijk reglement. De conclusie was dat de statuten (m.u.v. een cruciaal punt rondom stemrecht) op zich niet al te veel veranderingen nodig heeft. Het bestuur heeft echter gemeend om niet meer te wachten met het doorvoeren van de wens om het stemrecht principe aan te passen. Wij willen graag dat ieder lid stemrecht heeft. Wij stellen daarom een aantal wijzigingen voor die we in deze ALV willen bespreken.

   

  Ad. 8. Voorstel Contributie

   

  Op het gebied van contributie heeft het bestuur een aantal voorstellen die we graag bespreken. Deze voorstellen zijn gebaseerd op principes die we met de leden willen bespreken. Op basis van jullie feedback zullen wij een definitief voorstel doen voor de contributie voor het komende seizoen waarover we begin juni zullen stemmen

  Met vriendelijke groet

   

  Namens het UVV Voetbal bestuur

   

  Xander Coolen

  Voorzitter UVV Voetbal